Barion Pixel
Jogi nyilatkozat Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

DESIGNEREINKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNKRŐL

I. Adatvédelmi rendelkezések

A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”, vagy „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) vonatkozó előírásait. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során a felek olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajtanak végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

A felek egymás kijelölt kapcsolattartóinak személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) – figyelemmel a releváns hatósági gyakorlata – jogos érdekeik alapján (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig, kapcsolattartás céljából kezelik. Amennyiben a szerződő fél magánszemély, személyes adatainak kezelése a jelen szerződés, valamint számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és c) pontja).

Tekintettel arra, hogy az elérhetőségi adatok megadása nélkül a Felek nem tudnák hatékonyan gyakorolni a jelen szerződésből eredő jogaikat és teljesíteni kötelezettségeiket, a Felek jogos érdekei előnyt élveznek a kapcsolattartók személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, valamint az adatkezelés a kapcsolattartók szerződésen alapuló feladatköre (képviselet ellátása) alapján szükséges és arányos korlátozással jár. A kapcsolattartók jogosultak tiltakozni az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk (1) bekezdés).

II. Vegyes rendelkezések

II.1 A Felek kapcsolattartásának módja

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a másik félhez intézett nyilatkozataikat írásban teszik meg és e-mailben küldik meg egymásnak a szerződésben meghatározott személyek részére az ott meghatározott címekre.

A Felek tájékoztatják egymást a szerződésben szereplő adatokban bekövetkező változásokról. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

II.2. Titoktartási kötelezettség

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott – a másik szerződő féllel, illetve annak tevékenységével kapcsolatos – minden információt, adatot, tényt, megoldást, ismeretet üzleti titokként kezelnek, és azt harmadik személynek át nem adják. A titoktartási kötelezettség a Feleket határidő nélkül terheli, azt nem érinti a szerződés megszűnése.

II.3. Módosítás

A Szerződés csak a Felek kifejezett erre irányuló akaratát tartalmazó, mindkét Fél által aláírt okirattal módosítható.

II.4. Részleges érvénytelenség

A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.